விண்ணப்ப முடிவு,

தடைகளை தாண்டி வாழ்க்கையை வெற்றிகொள்ளப் போராடும் நமது பிள்ளைகளுக்காக
'இலட்சிய வரம்'
ஆற்றல்களின் சந்ததிக்கான மகுடம்